Dr hab. Dorota Karkowska

Dr hab. Dorota Karkowska Radca prawny, of counsel w kancelarii Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A.

Dr hab. Dorota Karkowska wybitny specjalista prawa ochrony zdrowia

Główne obszary prawa, którymi się zajmuje to prawo medyczne i  weterynaryjne, prawa pacjenta i status zawodów medycznych, a także prawo pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 

Jest zatrudniona w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa. Pełni funkcję Dyrektora Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów przy Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Jest członkiem Rady Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Współpracuje jako ekspert i wykładowca  Fundacji Rodzić po Ludzku. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego i Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, jako przedstawiciel organizacji pacjentów.  Działa też jako członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Jest założycielką i Prezesem Fundacji Ius Medicinae. Od 2015 do grudnia 2018 r. była doradcą Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Od stycznia 2018 r. pełni funkcję Przewodniczącej Mazowieckiej Komisji Orzekającej o Zdarzeniach Medycznych. Od września 2018 r. jest doradcą Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Aktualnie kieruje Podyplomowym Studium Prawa Medycznego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 

Laureatka Nagrody Rzecznika Praw Pacjenta “Zasłużony dla Ochrony Praw Pacjenta” przyznanej dnia 06.11.2018 r. z okazji okazji 10 – lecia ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  Porozmawiaj z prawnikiem lazer hudziak kontakt

  Wypełnij i wyślij, to zajmuje tylko 15 sekundy!
  AKTYWNOŚCI SPOŁECZNE 

  I. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, czynny udział  m.in. w takich  projektach naukowo-edukacyjnych:

  1. Akademia Pacjenta” – obejmował cykl konferencji adresowanych do organizacji pozarządowych działających na rzecz praw pacjenta w Polsce i UE  w latach 2006 – 2010. W spotkaniach wzięli udział liderzy organizacji pacjenckich. W trakcie wykładów  przedstawiano diagnozę stanu prawnego i propozycje dostosowania prawa polskiego do rozwiązań w prawa europejskiego.
  2. Europejski projekt badawczy – Obywatelski Audyt przestrzegania Europejskiej Karty Praw Pacjenta w poszczególnych krajach UE zorganizowanego przez włoską organizację Active Citizenship Network (ACN) w Brukseli. Projekt prowadzony przy współpracy z Komisarzem Unii Europejskiej ds. Zdrowia i Polityki Konsumenckiej. Wyniki badań zostały przedstawione z okazji obchodów 5-ego Europejskiego Dnia Praw Pacjenta 10-11 kwietnia 2011 w Brukseli w Parlamencie Europejskim, a w Polsce 18 kwietnia 2011 r.  w czasie konferencji z udziałem przedstawicieli rządu polskiego.
  3. Projekt o charakterze edukacyjnym „Szpital Promujący Prawa Pacjenta” – prowadzony przez Instytut, kierowany do dwóch grup zawodów medycznych – pielęgniarek i położnych z całej Polski. W jego zakresie prowadzę wykłady dotyczą problematyki praw pacjenta i zasad wykonywania zawodów pielęgniarek i położnych. Od 2011 r i obecnie, uczestniczyło około 1419 pielęgniarek i położnych z całej Polski.
  4. Udział w tzw. „Białym Szczycie pracowników sektora opieki zdrowotnej”  w pracach  podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta, jako przedstawiciel Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Ponadto, udział w eksperckiej Grupie ds. Dialogu, autorskie opracowane założeń do ustawy o prawach pacjenta, a następnie  opracowanie projektu ustawy o prawach pacjenta.
  5. Aktywne uczestnictwo w kampaniach społecznych organizowanych i prowadzonych przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej:
  • Akcja społeczna „Leczyć po ludzku” od 30 listopada 2009 r.; w ramach prowadzonej kampanii opracowanie „Siedem praw pacjenta” i poradnika „Prawa Pacjenta”; członek zespołu merytorycznego prowadzonej Akcji. W 2010 roku w ramach kontynuacji kampanię „Leczyć po ludzku” współuczestnictwo w przygotowaniu: „Poradnik świadomego pacjenta – gdzie po pomoc” oraz „Co trzeba wiedzieć o pogotowiu”.
  • Kampania „Cukrzyca to nie tylko cukier” – Koalicja na rzecz walki z cukrzycą z udziałem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Górnośląskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii (17 października 2009) –  uczestniczyłam w formie wykładów dla 150 organizacji pacjentów.
  • Kampania: „Inwestujmy w zdrowie psychiczne – przeciwdziałajmy dyskryminacji”, współautor jednego z rozdziałów Białej Księgi: „Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Prawa pacjenta”, Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 5 października 2011 r. w Warszawie odbyła się debata pt: „Inwestujmy w zdrowie psychiczne – przeciwdziałajmy dyskryminacji”. Debatę zorganizował Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
  • Warsztaty edukacyjne dla osób chorych na schizofrenię oraz ich bliskich, 26 czerwca 2012 r., Pruszków; Spotkanie zorganizowane m. in. przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej miało na celu pomoc i wsparcie pacjentów i ich najbliższych oraz edukację w zakresie choroby i sposobów jej leczenia.
  • Projekt: Prawo pacjenta do poszanowania godności. Przygotowanie Karty Opiekuna Pacjenta, luty 2019 r.

  II. Od 2005 r. współpraca z Fundacją Rodzić po Ludzku

  • W 2006 r.  „Analiza uwarunkowań prawnych opieki okołoporodowej w Polsce”  projekt zrealizowany dzięki dotacji Programu Społeczeństwa Obywatelskiego Fundacji im. St. Batorego i stanowił kontynuację prowadzonych przez Fundację Rodzić po Ludzku działań monitoringowych dot. opieki okołoporodowej. Współudział w ocenie realizacji zobowiązań władz publicznych w zakresie realizacji opieki nad kobietami w ciąży i podczas porodu, w świetle obowiązujących przepisów. Szczególny nacisk został położony na kwestię legalności opłat pobieranych przez zakłady opieki zdrowotnej za obecność bliskiej osoby przy porodzie i intymne warunki podczas porodu.
  • W 2007 r. w ramach projektu „Rzecznictwo i monitoring wybranych aspektów opieki okołoporodowej i przestrzegania praw kobiet w Polsce”. Opracowanie ekspertyzy prawnej „Status zawodowy położnej”.
  • W 2008 r. – Fundacja Rodzić po Ludzku prowadziła monitoring prac legislacyjnych nad ustawą o prawach pacjenta. Wspieranie merytorycznie zespół Fundacji przy opiniowaniu fragmentów ustawy odnoszących się do opieki okołoporodowej.
  • W 2008 r. współuczestnictwo w kampanii prowadzonej przez Fundację Rodzić po Ludzku przeciwko rutynowym zabiegom chirurgicznym: „Nie daj się naciąć”.
  • W 2010 r. – Fundacja Rodzić po Ludzku – projekt szkoleniowy „Przestrzeganie praw pacjenta jako element profesjonalizmu położnej”. Członek zespołu merytorycznego w/w projektu, współuczestnictwo w opracowaniu poradnika dla personelu medycznego „Jak przestrzegać praw pacjenta? Wskazówki dla personelu oddziałów ginekologicznych, patologii ciąży i położniczych. Przykłady dobrych praktyk”.
  • W 2015 r.– współuczestnictwo jako przedstawiciel strony społecznej w ocenie pilotażu projektu Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży przygotowanym przez NFZ. Ponadto, przewodnicząca zespołu w ramach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w celu dokonania oceny efektów społecznych wdrożonego pilotażu.

  III. Od 2010 r. i obecnie honorowy patron: Stowarzyszenia Polskie Amazonki – Ruch Społeczny. Podstawowym celem Ruchu jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków w Polsce i w Unii Europejskiej oraz dążenie do poprawy jakości opieki zdrowotnej i usług medycznych w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnowania oraz rehabilitacji chorych onkologicznie (http://ruchspoleczny.org.pl/).

  IV. Aktywne uczestnictwo w naukowej debacie zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Debata, Czym jest uporczywa terapia? 22.01 – 1.02.2009. Kluczowym celem tej debaty było wypracowanie standardów w zakresie uporczywej terapii. Swój głos w debacie wyraziła w przygotowanym artykule Kilka wstępnych uwag o postępowaniu w stanach terminalnych, publikacja zamieszczona na stronach internetowych PTB (http://www.ptb.org.pl/pdf/karkowska_uporczywa_terapia_1.pdf).

  V. Współuczestnictwo w wypracowywaniu standardów medycznych dla osób wykonujących zawody medyczne na okoliczność zaprzestania działań uporczywej terapii na oddziałach neontologii dziecięcej: efektem jest opracowanie Rekomendacji dotyczącej postępowania z matką oraz noworodkiem na granicy możliwości przeżycia z uwzględnieniem aspektów etycznych”. 2010 r. Pod redakcją: prof. nadzw. dr hab. n med. Magdaleny Rutkowskiej, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. miejsca publikacji m.in. Medycyna Wieku Rozwojowego maj/czerwiec 2011 r.; Ginekologia Polska 2012, Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 2006-2011, s. 259-269.; Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia; 2012;5,1:5-13. Pediatrii po Dyplomie, tom 16, nr 3, czerwiec 2012.

  VI. W lutym 2016 r. Zarządzeniem Ministra Zdrowia zostałam powołana do przygotowania założeń do pozasądowego modelu dochodzenia roszczeń przez pacjentów. Przewodnicząca tego zespołu. Zespół przygotował założenia do ustawy i zakończył pracę w maju 2017 r.

  VII. Aktywny udział od listopada 2015 r. i obecnie w społecznym projekcie Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem” realizowanym przez organizacje pozarządowe oraz medyczne ośrodki naukowe.  Udział w poszczególnych etapach projektu, przygotowanie prawnych założeń regulujących prawo pacjenta do leczenia bólu; wystąpienia na konferencjach naukowych, debatach w Sejmie RP i wystąpienia medialne.

  VIII. Grupa Ekspertów – Obywatelskie Porozumienie na Rzecz Onkologii.

  Udział w projektach badawczych

  1. 2017 r. – obecnie Projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” – projekt Pracodawcy RP razem z Uczelnią Łazarskiego, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka  i Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie   –  członek zarządu projektu, oraz ekspert. Celem jest wypracowanie standardów w zakresie nowych zawodów sektora opieki społecznej i sektora ochrony zdrowia.
  • 2017 r. „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ), projekt finansowany ze środków NCBR; realizowany przez   Zespół badawczy pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przy wsparciu dwóch instytucji naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) dokonał przeglądu możliwości wdrożenia tej innowacyjnej metody zarządzania w polskim systemie ochrony zdrowia. W ramach projektu – członek rady naukowej.
  • Udział w Parlamentarnym Zespole ds. Praw Pacjenta   Sejmu RP – ekspert ze strony organizacji pozarządowych.
   Powołanie – Zarządzeniem Ministra Zdrowia z  23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem – do w/w Zespołu – przedstawiciel organizacji pozarządowych.
  • Debata odbyła się 25 listopada 2010 r. w siedzibie Gazet Wyborczej. Poprowadziła ją Elżbieta Cichocka, dziennikarka Gazety Wyborczej. W debacie udział wzięli Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Wiceminister Zdrowia Marek Twardowski, Marek Balicki poseł RP (b. Minister Zdrowia), Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta, Aleksandra Piątek Rzecznik Praw Pacjenta przy NFZ, prof. Jan Hartman kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki UJ w Krakowie, dr Konstanty Radziwiłł prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Elżbieta Buczkowska prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,   ks. Arkadiusz Nowak prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz  dr hab. nauk prawnych Dorota Karkowska z kancelarii Lazer & Hudziak.

  Obszary praktyki i obsługi klienta indywidualnego

  Nasze blogi

  Masz chwilę? Poczytaj.

  Przyjaciele kancelarii

  fundacja od poczęcia do narodzin

  rejestr błędów medycznych