Prof. dr hab. Dorota Karkowska

Prof. dr hab. Dorota Karkowska, radca prawny – of counsel kancelarii Lazer & Hudziak

Wybrane publikacje

Autorstwo monografii

 1. Prawa pacjenta, 2. Wydanie poprawione i uzupełnione, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7601-972-7; s.562;
 2. Zawody medyczne, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-3864-6; s. 52;
 3. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach – prawa pacjenta, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, – ISBN-13 978-83-7526-957-4, s. 176.
 4. Komentarz do ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2010, ISBN: 978-83-264-1679-8; s. 537;
 5. Prawo medyczne dla pielęgniarek, ABC a Wolters Kluwer business, – monografia Warszawa, 2013; ISBN 978-83-264-4166-0, recenzja Prof. nadz. Dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka; Prof. nadz. dr hab. Mirosław Włodarczyk.
 6. Postępowanie przed wojewódzką komisją do sprawa orzekania o zdarzenia medyczne, Warszawa 2014, monografia, drugi współautor rp. Jacek Chojnacki; stron 300.
 7. Komentarz do ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, Wydanie 3, Wolters Kluwer business, Warszawa, 2016, ISBN: 978-83-264-1679-8; s. 537;
 8. Zatrudnianie w podmiotach leczniczych, drugi współautor Tomasz Adam Karkowski, Wolters Kluwer business, Warszawa 2018., recenzja: Prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk, Prof.dr hab.n. med. Marian Sygit .
 9. Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych drugi współautor Tomasz Adam Karkowski, Wolters Kluwer business, Warszawa 2018 , recenzja: Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Sygit, Prezes Rady Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

Autorstwo rozdziału w monografii 

 1. Prawa pacjenta psychiatrycznego, (w:) Problemy zdrowia psychicznego, Ewolucja kształcenia pielęgniarek i położnych, pod. red. M. Wojciechowskiej, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, 2010. ISBN: 9788374054980.
 2. Samodzielność położnej w zakresie obowiązku wykonywania zlecenia lekarskiego, (w:) Zagadnienia współczesnego prawa pracy, Księgą jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, pod.red. Zbigniewa Górala, Wolters Kluwer – ABC 2009, s. 175- 188; KAM-1235, liczba stron ksiązki 524;
 3. Samozatrudnienie pielęgniarek i położnych jako forma przeciwdziałania bezrobociu. Normy zatrudnienia i czas pracy (w:) Bezrobocie i polityka zatrudnienia, pod. red. Z. Górala ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, listopad, 2012 rozdział w książce;  ISBN 978-83-264-4012-0.
 4. Prawne uwarunkowania zatrudniania pielęgniarek w szpitalu (w:) Zarządzanie personelem pielęgniarskim w szpitalu, red. B. Pietrzak, T. Karkowska, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, maj, 2013, rozdział w książce,

INNE PUBLIKACJE

 1. Prawa pacjenta praktyce lekarskiej, Dodatek do miesięcznika „Praktyka Lekarska”, Wolters Kluwer – ABC 2009, Zbiór odpowiedzi na postawione pytania;
 2. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w Polsce, współautorstwo Karkowska (Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, UŁ) , C. Włodarczyk (Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ, Collegium Medium), Dermatologia praktyczna nr 5(5) 2009, tom I, ISSN 2080-1157; s. 75-81.
 3. Granice Twojej samodzielności. Samodzielność zawodowa pielęgniarek i położnych, Magazyn Pielęgniarek i Położnych nr 10/2011 r.; Wydawnictwo lekarskie PZWL sp.z.o.o. ISSN 1425-6789
 4. Zlecenie lekarskie, Magazyn Pielęgniarek i Położnych nr 12/2011 r.; Wydawnictwo lekarskie PZWL sp.z.o.o. ISSN 1425-6789. s.44-45; 26 autorów z poza jednostki UŁ;
 5. Publikacje elektroniczne z Serwisu Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
 6. “Rekomendacje dotyczące postępowania z matką oraz noworodkiem na granicy możliwości przeżycia z uwzględnieniem aspektów etycznych”. Pod redakcją: prof. nadzw. dr hab. n med. Magdalena Rutkowska, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka; miejsca publikacji m.in. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 1, 5-13, 2012. s.5-13. ; ISSN 1899-5624 oraz ISSN online 2080-3907inne artykuły w tym numerze – 10 autorów z poza uczelni
 7. Kilka wstępnych uwag o postępowaniu w stanach terminalnych. http://www.ptb.org.pl/pdf/karkowska_uporczywa_terapia_1.pdf; Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Debata, Czym jest uporczywa terapia? 22.01 – 1.02.2009, publikacja na stronach internetowych,
 1. Prawo Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej a obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, Ogólnopolski system ochrony zdrowia, 2/2010;ISSN 1897-5828
 2. Prawa pacjenta jako element profesjonalizmu położnej, Fundacja Rodzić po Ludzku; Materiały szkoleniowe 2010 Warszawa, ISBN 978-83-6097-01-7
 3. Jak przestrzegać praw pacjenta. Przykłady dobrych praktyk. Broszura szkoleniowe. Fundacja Rodzić po Ludzku, 2010  Warszawa, ISBN 978-83-6097-01-7
 4. Jak przestrzegać prawa pacjenta? Wskazówki dla personelu oddziałów ginekologicznych, patologii ciąży i położniczych, Fundacja Rodzić po Ludzku; Materiały szkoleniowe 2010 Warszawa. ISBN 978-83-6097-01-7;
 5. Standardy opieki okołoporodowej w kontekście prawnej organizacji opieki okołoporodowej w Polsce ANALIZA PRAWNA rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu i opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2012 r. poz.1100 ) Warszawa 2013 © Copyright by Fundacja Rodzić po Ludzku; ISBN 978-83-60971-19.

Artykuły prasowe w ramach Społecznej Kampanii „Leczyć po ludzku” prowadzonej w partnerstwie Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej z Gazetą Wyborczą  

 1. Projekt Ustawa o indywidualnych i zbiorowych prawach pacjenta, Gazeta Prawna 20 maja 2008, Nr 98,
 2. Historia praw pacjenta, Gazeta Wyborcza 26. 11.2009,
 3. Mam prawo do tego, by zostać potraktowany godnie i z szacunkiem dla mojej intymności, Gazeta Wyborcza, 1. 12.2009,
 4. Mam prawo wiedzieć na co choruję, jakie jest proponowane leczenie i rokowanie, a jeśli mam wątpliwości co do diagnozy, mam prawo poprosić o drugą opinię lub o zwołanie konsylium lekarskiego, Gazeta Wyborcza, 2.12.2009,
 5. Mam prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej mojej choroby i mam prawo wymagać, by chroniono moje dane przed osobami przez mnie nieupoważnionymi, Gazeta Wyborcza, 3.12.2009,
 6. Mam prawo do dostępu świadczeń opieki zdrowotnej (diagnostyki, rehabilitacji, leków, środków medycznych, pobytu w szpitalu) finansowanych ze środków publicznych, Gazeta Wyborcza, 4.12. 2009,
 7.  Mam prawo korzystać z najnowszych zdobyczy medycyny zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu, Gazeta Wyborcza, 7.12, 2009,
 8. Mam prawo do towarzystwa bliskiej osoby podczas wizyty u lekarza czy zabiegu, a także do kontaktowania się z bliskimi i korzystania z ich opieki podczas pobytu w szpitalu, Gazeta Wyborcza, 8.12 2009,
 9.  Mam prawo do opieki duszpasterskiej i umierania w godności, Gazeta Wyborcza 9.12.2009,
 10.  Artykuł poradnik “Prawa pacjenta” – podręczny informator dla pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego, przygotowany w ramach akcji “Leczyć po ludzku”, dołączony do Gazety Wyborczej, 10.12 2009,
 11.  Prawo Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej a obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, Ogólnopolski system ochrony zdrowia, 2/2010.

Inne artykuły

2016

Karkowski T. A., Karkowska D., Skoczylas P., PN-EN ISO 9001:2015 i EN 15224:2012 jako element doskonalenia procesów logistycznych, [w:] Kolasińska-Morawska K. (red.), Zarządzanie logistyczne, technologie i narzędzia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, tom XVII, zeszyt 11, część III, ISSN: 1733-2486.

Karkowski T. A., Karkowska D., Skoczylas P., Akredytacja jako element doskonalenia procesów logistycznych, [w:] Kolasińska-Morawska K. (red.), Zarządzanie logistyczne, technologie i narzędzia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, tom XVII, zeszyt 11, część III, ISSN: 1733-2486.

Karkowska D., Karkowski T. A., Skoczylas P., Polepszenie obsługi pacjenta w perspektywie rozszerzenia kompetencji pielęgniarek na ordynowanie leków i wypisywanie recept, [w:] Kolasińska-Morawska K. (red.), Zarządzanie logistyczne, technologie i narzędzia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, tom XVII, zeszyt 11, część III, ISSN: 1733-2486.

2017

Karkowski T. A., Karkowska D., Skoczylas P., Public health and the National Health Programme for 2016-2020, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, ISSN: 1733-2486.

Karkowski T. A., Karkowska D., Skoczylas P., Personalized medicine and narrative medicine, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, ISSN: 1733-2486.

Skoczylas P., Karkowski T. A., Karkowska D., Public management in health care, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, ISSN: 1733-2486.

Skoczylas P., Karkowski T. A., Karkowska D., Badania satysfakcji pacjentów w Szpitalu im. Jana Pawła II w Bełchatowie, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, ISSN: 1733-2486.

Wróć do poprzedniej strony.