fbpx

Mec. Joanna Lazer sędzią
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

Mec. Joanna Lazer sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

Na ostatnim Krajowym Zjeździe Adwokatury Polskiej odbyły się wybory do organów Palestry. Mec. Joanna Lazer została wybrana sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Zaufanie, jakim głosujący adwokaci obdarzyli mec. Lazer jest dla niej dużym wyróżnieniem.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje odwołania od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne izb adwokackich. Jest nadto sądem pierwszej i drugiej instancji w sprawach dyscyplinarnych członków Naczelnej Rady Adwokackiej i okręgowych rad adwokackich. Rozpoznaje także inne sprawy przewidziane przepisami ustawy. Jest sądem odwoławczym we wszystkich tych wypadkach, w których ustawa Prawo o adwokaturze i odpowiednio stosowane w postępowaniu dyscyplinarnym przepisy kodeksu postępowania karnego przewidują dewolutywną zaskarżalność postanowień i zarządzeń wydawanych w sądach izb adwokackich. Nadto, rozstrzyga spory o właściwość miejscową, wyznacza do rozpoznania konkretnych spraw inny sąd izbowy niż właściwy miejscowo, jeżeli nie może on z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, albo gdy wymagają tego względy celowości.
Od orzeczenia wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w drugiej instancji przysługuje stronom, Ministrowi Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej kasacja do Sądu Najwyższego.

źródło http://www.wsd.adwokatura.pl/o-wyzszym-sadzie-dyscyplinarnym/sprawy-rozpoznawane-przez-wyzszy-sad-dyscyplinarny