fbpx

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie układowe

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Każdy przedsiębiorca, bez względu na wielkość firmy, może skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, aby uchronić swój biznes przed upadłością, egzekucją majątku, wypowiadaniem umów. Dzięki temu zyska realną szansę na wyjście z kryzysu, poprawę płynności finansowej i powrót do prawidłowego funkcjonowania swojej firmy.

Dlaczego uproszczone postępowanie układowe jest dobrym rozwiązaniem?

Głównym celem uproszczonego postępowania układowego jest uchronienie firmy przed upadłością, a więc znalezieniem takich rozwiązań, które poprawią płynność, wydajność i efektywność funkcjonowania firmy i zapewnią jej stabilność finansową w dłuższej perspektywie czasu. Dzięki odpowiednio wdrożonym działaniom, przedsiębiorstwo ma szansę na przetrwanie kryzysu. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. znana jako Tarcza 4.0 dla zapobieżenia skutkom kryzysu wywołanego Covid-19, wprowadza tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Procedura ta jest zmodyfikowaną wersją postępowania o zatwierdzenie układu, wprowadzającą jednak istotne udogodnienia dla dłużników, a także dodatkową ochronę wierzycieli. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest dla przedsiębiorcy procedurą szybszą i zapewniającą większy wpływ na proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Skorzystaj z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, aby uratować swój biznes. Umów się na poradę – zadzwoń 605 857 179

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego skorzystać mogą wszystkie podmioty posiadające zdolność restrukturyzacyjną, a więc przedsiębiorcy, spółki z o.o. i spółki akcyjne prowadzące działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki partnerskiej lub osobowych spółek handlowych.

Aby otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne w trybie uproszczonym należy zamieścić obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przedsiębiorca może to zrobić bez oczekiwania na decyzję sądu, po zawarciu umowy z nadzorcą układu, który czuwa nad całym procesem restrukturyzacji pozasądowej. Przed dokonaniem obwieszczenia, z którym wiążą się skutki otwarcia postępowania, dłużnik przygotowuje i przekazuje wybranemu nadzorcy układu propozycje układowe oraz spis wierzytelności łącznie z wierzytelnościami spornymi.

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy
  Otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego i jego skutki

  Dzień otwarcia postępowania to dzień ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym samym czasie z mocy prawa zawieszane są postępowania zabezpieczające i wszelkie egzekucje zarówno co do wierzytelności powstałej przed otwarciem postępowania i wchodzącej do układu, jak i co do wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Ochrona ma ograniczony zakres czasowy – są to maksymalnie 4 miesiące, od czasu złożenia wniosku do sądu o zatwierdzenie układu do czasu jego prawomocnego rozstrzygnięcia.

  Do dnia zakończenia uproszczonego postępowanie restrukturyzacyjnego lub jego umorzenia, nie mogą też być wszczynane nowe postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. Dłużnik zachowuje prawo ustalenia dnia układowego, który powinien przypadać nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po jego złożeniu.

  Skutkiem udzielenia dłużnikowi ochrony przeciwegzekucyjnej jest ograniczenie swobodnego zarządu przedsiębiorstwem. Dłużnik będzie mógł samodzielnie podejmować jedynie czynności zwykłego zarządu. Do czynności wykraczających poza ten zakres, wymagana będzie zgoda nadzorcy układu. Inaczej czynność taka będzie nieważna.

  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zalety

  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to nie tylko znaczne ułatwienie i przyspieszenie postępowania, ale też wiele zalet zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli. To co odróżnia uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu od innych postępowań to przede wszystkim to, że toczy się ono prawie w całości poza sądem. Dodatkowo przedsiębiorca sam wybiera nadzorcę układu i podpisuje z nim umowę.

  Nadzorcą układu może być jedynie licencjonowany przez Ministra Sprawiedliwości doradca restrukturyzacyjny. Sporą zaletą uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu jest ochrona przed egzekucją oraz ochrona umów kluczowych dla działalności dłużnika. Dodatkowo w okresie uproszczonej restrukturyzacji obowiązuje zakaz wypowiadania, bez zezwolenia nadzorcy układu, kluczowych umów zawartych z dłużnikiem, w tym najmu, dzierżawy, leasingu czy kredytu. Istnieje również znany z przyspieszonego postępowania układowego zakaz spełnienia świadczeń wynikających z wierzytelności objętych z mocy prawa układem, a także ograniczenia w dokonywaniu potrąceń.

  Układem można objąć wierzytelności zabezpieczoną na majątku dłużnika bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody wierzyciela rzeczowego, jeśli propozycje układowe zaproponowane wierzycielowi rzeczowemu w pełni zaspokoją przysługującą mu wierzytelność wraz z dodatkowymi należnościami, wynikającymi z umowy. Płatność może jednak zostać odroczona lub rozłożona na raty. Sporą zaletą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest też to, że dłużnik będzie miał możliwość starania się o nowe finansowanie, co może być istotne przy wykonywaniu zawartego układu. Na zaciągnięcie nowego zobowiązania musi wyrazić zgodę nadzorca układu, a następnie wykazać nowe finansowanie we wniosku o zatwierdzenie układu. 

  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, a ochrona wierzycieli

  Mówiąc o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym warto też wspomnieć o ochronie wierzycieli. Ważne dla wierzycieli jest choćby ustalenie dnia układowego. W oparciu o dzień układowy ustalane są bowiem wierzytelności objęte układem oraz uprawnienia wierzycieli do głosowania. Wierzytelności powstałe po dniu układowym nie stanowią wierzytelności układowych i powinny być przez dłużnika regulowane na bieżąco. Ochrona wierzycieli wyraża się też w możliwości doprowadzenia do uchylenia części skutków obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli. Obwieszczenia w Monitorze o otwarciu postępowania każdy uprawniony dłużnik może dokonać tylko jednokrotnie. Ma to chronić wierzycieli przed nadużywaniem procedury, w przypadku jej niepowodzenia.

  Dłużnik zachowuje jednak prawo do wystąpienia o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w zwykłym trybie czyli przez orzeczenie sądu. Na plus z punktu widzenia wierzycieli działa też ograniczony czas trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Warto też wspomnieć, że dłużnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. W przypadku otwarcia postępowania w złej wierze, wierzycielowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody. Art. 25 ust. 2 Tarczy 4.0 chroni wierzycieli w ten sposób, że zapobiega wykorzystaniu procedury do celów sprzecznych z ustawą np. w przypadku podważenia czynności prawnych dokonanych przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli.

  Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

  W uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu głosowanie nad układem może odbyć się zdalnie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji,  co ułatwia kontakt z wierzycielami. O formie przeprowadzenia głosowania oraz dniu głosowania nad układem decyduje nadzorca wraz z dłużnikiem. Warto pamiętać, że dla przegłosowania propozycji układowych w ramach procedury uproszczonej restrukturyzacji, wymagana będzie jedynie większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Liczą się zatem tylko głosy tych, którzy rzeczywiście zagłosowali, a nie liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania.

  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

  Wyłączenie osobistej odpowiedzialności reprezentantów dłużnika za długi

  W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym możliwe jest wyłączenie odpowiedzialność reprezentantów dłużnika za szkodę wyrządzoną wskutek zaległości podatkowych, nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub zobowiązania dłużnika będącego spółką z o.o, co do którego egzekucja okazała się bezskuteczna. Obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu musi być jednak dokonane nie później niż 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Należy również wykazać, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu. W razie niepowodzenia uproszczonej restrukturyzacji, reprezentanci będą zwolnieni z odpowiedzialności osobistej jeśli w terminie 7 dni złożą wniosek o otwarcie innego postępowania restrukturyzacyjnego lub o ogłoszenie upadłości. W przypadku dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej wobec reprezentantów dłużnika ich obrona będzie mogła być skuteczna, jeżeli wykażą, że dochowali terminu. Obsługa prawna firm.

  Chcesz wyprowadzić firmę z kryzysu? Masz pytania, potrzebujesz porady? Zadzwoń i skorzystaj z bezpłatnej oceny możliwości restrukturyzacji dla Twojej firmy ☎ 605 857 179

  Przyjaciele kancelarii