Doradca restrukturyzacyjny Warszawa

Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego

Doradca restrukturyzacyjny

W roku 2016 weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacja ustawy dotycząca prawa upadłościowego. Doszło do utworzenia nowego zawodu, który został uregulowany prawnie, a jest nim doradca restrukturyzacyjny. Wiele firm zmaga się z problemami finansowymi i często stają przed wyborem czy ogłosić upadłość czy też ratować swój biznes. W takich przypadkach wskazana jest pomoc specjalisty tj. doradcy restrukturyzacyjnego, który posiada szerokie spektrum wiedzy i doświadczenia zarówno z zakresu ekonomii, finansów, jak i szeroko rozumianego zarządzania.

Chcesz ratować swój biznes przed upadłością? Poszukujesz skutecznego doradcy restrukturyzacyjnego? 605 857 179

Doradca restrukturyzacyjny, co to?

Doradca restrukturyzacyjny jest zawodem, który został uregulowany prawnie, wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 1 stycznia 2016 r. Musi posiadać on stosowną licencję, która nadawana jest przez Ministra Sprawiedliwości. Doradca restrukturyzacyjny świadczy profesjonalne usługi, zarówno na gruncie prawa restrukturyzacyjnego, jak i upadłościowego. Może pełnić różne funkcje w toku postępowań insolwencyjnych. Doradcą może zostać osoba, który posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej bądź też państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Musi znać język polski w stopniu, który umożliwia wykonywanie niezbędnych obowiązków. Dodatkowo musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Niewątpliwie bardzo ważne jest wykształcenie. W tym przypadku powinny być to ukończone studia wyższe z uzyskanym tytułem magistra w Polsce bądź też równorzędne, uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej bądź państwie członkowskim EFTA. Wymagana jest nieposzlakowana opinia oraz niekaralność. Dodatkowo niezbędne jest, by w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję, dana osoba przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią. Każdy kandydat na doradcę restrukturyzacyjnego musi ponadto zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną, po którym może uzyskać licencję.

Uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego

Warto wiedzieć, że doradca restrukturyzacyjny posiada szerokie spektrum uprawnień. Przede wszystkim może sprawować funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym. Często pełni także funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego czy też zarządcy w szeroko rozumianych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Ale może być także zarządcą w egzekucjach prowadzonych przez zarząd przymusowy. Wykonuje również czynności z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego. Obejmuje to choćby udzielanie porad i opinii prawnych dotyczących restrukturyzacji i procesów upadłościowych. W przypadku postępowań cywilnych może pełnić rolę pełnomocnika procesowego, reprezentując dłużnika bądź też wierzyciela w postępowaniach zarówno upadłościowych, jak i restrukturyzacyjnych.

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Potrzebujesz porady lub pomocy prawnej?
  Zadzwonimy w 15 minut!  Syndyk a doradca restrukturyzacyjny

  Wraz z wejściem ustawy o prawie restrukturyzacyjnym doszło do zmiany licencji syndyka na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wszystkie osoby, które do tej pory posiadały licencję syndyka, automatycznie otrzymały licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Oczywiście nie oznacza to wcale, że nie ma już syndyków. Jednak nie jest to już zawód, a funkcja pełniona w toku postępowania upadłościowego.

  Syndyk posiada więc licencję doradcy i jest powołany przez sąd w postępowaniu upadłościowym zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Oznacza to więc, że dana osoba wykonuje zawód doradcy restrukturyzacyjnego i funkcję syndyka w danym postępowaniu. Syndykiem może być zatem osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego, ale także spółka handlowa, jeżeli jej wspólnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Funkcję syndyka może więc pełnić także kancelaria restrukturyzacyjna.

  Syndyk podczas pełnienia swoich obowiązków powinien chronić majątek przed zniszczeniem, czy uszkodzeniem. Następnie powinien przystąpić do likwidacji przedsiębiorstwa, zgodnie z prawem upadłościowym. Oznacza to, że na samym początku musi zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeżeli jest to możliwe, zachować przedsiębiorstwo dłużnika. Według aktualnego prawa syndyk nie jest zawodem, lecz jest to funkcja, którą wykonuje doradca restrukturyzacyjny. Zatem funkcja syndyka od funkcji doradcy restrukturyzacyjnego różni się tym, że syndyk ma w najwyższym stopniu zabezpieczyć roszczenia wierzycieli, a dopiero potem ratować daną firmę przed upadłością, natomiast doradca restrukturyzacyjny skupia się na pomocy prawnej przedsiębiorstwu, któremu grozi likwidacja.

  Doradztwo restrukturyzacyjne, czy warto skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego?

  Jeżeli Twoja firma przechodzi kryzys, warto abyś skorzystał z pomocy specjalisty. Doradcy restrukturyzacyjni w kancelarii Lazer & Hudziak pomogą Twojej firmie wyjść nawet z bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dokonamy analizy prawnej i ekonomicznej problemów z jakimi musisz się mierzyć, a następnie skuteczne sposoby ich rozwiązania. Dzięki temu istnieje duża szansa, że Twoja firma zostanie oddłużona i uratowana, nawet nie dysponując dużym kapitałem. Nasi doradcy restrukturyzacyjni wskażą Ci najlepsze rozwiązania, które zapobiegną zlikwidowaniu Twojej firmy.  

  Skorzystaj z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego w kancelarii Lazer & Hudziak. Aby uzyskać wsparcie w restrukturyzacji firmy zadzwoń teraz 605 857 179

  przyjaciele