Dokumentacja medyczna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej,

Dokumentacja medyczna, wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

W jakim celu warto pozyskać dokumentację medyczną?

Dokumentacja medyczna zawiera wszystkie informacje, dotyczące leczenia w danej placówce- w tym wykonywane badania, ich wyniki. Ponadto, zawiera szczegółowy opis przeprowadzonej diagnostyki, rozpoznania oraz udzielanych nam świadczeń zdrowotnych. Pełna dokumentacja medyczna może stanowić istotny element dalszej diagnostyki i leczenia. Dodatkowo, szczegółowa analiza dokumentacji medycznej może wskazać, czy w placówce medycznej nie doszło do błędu medycznego. Dokumentacja medyczna stanowi najważniejszy dowód w sprawie o odszkodowanie od placówki za błąd medyczny.

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób możesz uzyskać dokumentację medyczną z placówki, w której prowadzone było Twoje leczenie. 

Pamiętaj, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, w jaki sposób uzyskać dokumentację, skontaktuj się z namiodpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Zadzwoń 536 007 001

Prawo do dokumentacji medycznej 

Prawo do dokumentacji medycznej gwarantuje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 23 Ustawy, Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Orzecznictwo sądów wskazuje, iż wniosek o udostępnienie dokumentacji może być złożony w formie ustnej. W praktyce, podmioty lecznicze przyjęły jednak, iż w celu wydania dokumentacji medycznej, należy złożyć odpowiedni wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – wzór NFZ

Nie istnieje uniwersalny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej- wzór NFZ, ponieważ nie istnieją ustanowione prawem wymogi treści takiego wniosku. Należy jednak zawrzeć we wniosku typowe, podstawowe informacje wymagane w tego typu pismach. Ponadto warto powołać się na podstawę prawną wskazującą uprawnienie do żądania dokumentacji. Należy zaznaczyć, że treść wniosku zależy także od tego, czy wnioskujemy o własną dokumentację medyczną, czy o dokumentację osoby zmarłej, czy też dziecka. Pod tekstem załączone są przykładowe wzory wniosków o wydanie własnej dokumentacji medycznej, dokumentacji osoby zmarłej oraz dziecka. Wzory te należy uzupełnić o wskazane w jego treści dane wnioskodawcy i pacjenta.

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Potrzebujesz porady lub pomocy prawnej?
  Zadzwonimy w 15 minut!  Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej- jak wypełnić?

  Jak zostało wspominanie powyżej, wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej należy wypełnić. Konieczne jest podanie danych pacjenta. Przede wszystkim imienia i nazwiska, a także numeru PESEL. Niezbędne jest też sprecyzowanie o jaką dokumentację medyczną wnioskujemy. Należy wskazać okres czasu z jakiego żądamy wydania dokumentacji, oddział na jakim przebywał pacjent/ dane specjalisty do którego uczęszczał. Trzeba także wskazać o jaką dokumentację wnioskujemy (czy o pełną dokumentację medyczną, czy też poszczególne jej części). We wniosku należy zawrzeć także dane wnioskodawcy- imię, nazwisko, PESEL oraz dane kontaktowe. Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o wysłanie dokumentacji listownie, konieczne jest także wskazanie adresu do wysyłki dokumentacji. Załączone do tekstu wzory wskazują szczegółowo, o jakie dane należy uzupełnić wniosek.

  Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej 2019/2020/2021

  Należy zaznaczyć, że wniosek o wydanie dokumentacji medycznej nie musi spełniać żadnych określonych kryteriów formalnych. Nie ma zatem znaczenia, że wniosek opatrzony jest nazwą „wniosek o wydanie dokumentacji medycznej 2019”, czy też wniosek o wydanie dokumentacji medycznej 2020. Nazwa nie oznacza, że nie jest on aktualny na kolejny rok, chyba że w treści wniosku powołujemy się na podstawę prawną- ona może ulec zmianie. Poniżej zostały załączone aktualne wnioski o wydanie dokumentacji medycznej.

  Wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej po osobie zmarłej

  Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej po osobie zmarłej powinien zawierać dane pacjenta i wnioskodawcy. Ponadto powinien wskazywać na podstawę upoważnienia wnioskodawcy do dokumentacji osoby zmarłej. Warto także załączyć do wniosku dokument potwierdzający fakt upoważnienia (na przykład: akt urodzenia). Nie jest to jednak element konieczny. Poniżej zamieszczony został przykładowy wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej po osobie zmarłej.

  Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – RODO

  Personel medyczny nie może powoływać się na tzw. Rozporządzenie RODO uniemożliwiając w ten sposób udostępnienie dokumentacji medycznej. Zgodnie z art. 15 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce – jest uprawniona do uzyskania do nich dostępu. 

  Podmioty lecznicze przetwarzają dane osobowe pacjentów prowadząc dokumentacje medyczną. W konsekwencji, pacjent ma prawo dostępu do tych danych poprzez żądanie wydania ich kopii.

  Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

  Zasady udostępniania dokumentacji medycznej precyzuje art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie ze wspomnianym przepisem, placówka medyczna ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną zmarłego pacjenta osobom upoważnionym przez pacjenta za życia, jego przedstawicielom ustawowym, a także osobie bliskiej (chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu za życia pacjent). Orzecznictwo wskazuje, że „osoby bliskie” to przede wszystkim: małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej (dziecko, rodzice, dziadkowie, wnukowie, teściowie), przedstawiciel ustawowy, ale także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta. O udostępnieniu dokumentacji medycznej osobie bliskiej w razie sprzeciwu rozstrzyga sąd.

  Udostępnienie dokumentacji medycznej na żądanie sądu

  Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, sąd decyduje o udostępnieniu dokumentacji medycznej na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny, w przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej . Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.

  Sąd decyduje o udostępnieniu dokumentacji medycznej na wniosek osoby bliskiej także wtedy, gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej. Sąd może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:

  • w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta,
  • dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

  Każdorazowo, w przypadku wystąpienia do sądu z wnioskiem o zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej, sąd bada:

  • interes uczestników postępowania;
  • rzeczywistą więź osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem;
  • wolę zmarłego pacjenta;
  • okoliczności wyrażenia sprzeciwu.

  Termin na wydanie dokumentacji medycznej

  Zgodnie z § 78 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania udostępnianie dokumentacji medycznej powinno następować bez zbędnej zwłoki, a więc możliwie jak najszybciej. Rozporządzenie nie wskazuje na maksymalny czas na udostępnienie dokumentacji medycznej. Dominuje jednak pogląd, iż pojęcie to należy sprecyzować stosując przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zatem czas na udostępnienie dokumentacji powinien trwać nie dłużej niż miesiąc.

  Masz problem z uzyskaniem dokumentacji medycznej? Skontaktuj się z nami

  Nie wiesz, w jaki sposób powinieneś ubiegać się o wydanie dokumentacji medycznej? Szpital odmawia Ci wydania dokumentacji medycznej? Kancelaria Lazer & Hudziak to zespół adwokatów i radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem, którzy pomogą ci w ubieganiu się o wydanie dokumentacji medycznej Twojej lub twoich bliskich. Ponadto, przeanalizują tę dokumentację pod kątem błędu medycznego i w razie potrzeby pomogą w walce o zadośćuczynienie lub odszkodowanie od placówki medycznej.

  Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc. Zadzwoń 536 007 001