ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE

odszkodowania za błędy lekarskie

Co to jest błąd medyczny?

Za błąd medyczny (lub inaczej błąd w sztuce medycznej, błąd lekarski albo błąd w sztuce lekarskiej) uważa się zawinione postępowanie (działanie lub zaniechanie) lekarza, lekarza dentysty, położnej, pielęgniarki, ratownika medycznego, farmaceuty lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, sprzeczne z zasadami i wiedzą medyczną, powodujące szkodę pacjenta (zakażenie, uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć).

Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje błędów medycznych (lekarskich):

1. błędy diagnostyczne – dotyczące nie zalecenia badań diagnostycznych lub zła interpretacja wykonanych już badań;
2. błędy terapeutyczne – dotyczące nieprawidłowego niewystarczającego lub nadmiernie ingerującego w organizm leczenia;
3. błędy wykonawcze – dotycząca przypadków gdy zaaplikowano prawidłowe leczenie ale źle ją zrealizowano;
4. błędy organizacyjne – dotyczące złej organizacji procesu leczenia przez placówkę medyczną.

Co należy zrobić w przypadku podejrzenia wystąpienia błędu medycznego?

odszkodowanie za błąd medycznyJeśli podejrzewamy, że procesie leczenia mógł wystąpić błąd medyczny lub błąd w sztuce lekarskiej bardzo ważne jest zebranie z placówek medycznych wszelkiej dokumentacji medycznej związanej z leczeniem. Między innymi wyniki wszystkich wykonanych badań, raporty dotyczące zastosowania procedur medycznych, szczegółową dokumentację z pobytu w szpitalu w przypadku, jeżeli taki wystąpił itp. Pamiętajmy, że zgodnie z prawem, wynikającym z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta każda placówka medyczna zobowiązana jest do udostępnienia pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej procesu leczenie, na żądanie pacjenta. Po stronie osoby poszkodowanej jest również zgromadzenie wszystkich rachunków, faktur oraz innych dokumentów świadczących o kosztach poniesionych przez zaistniały przez błąd medyczny (rachunki za dodatkowe wizyty lekarskie, leki, koszty dojazdu, rehabilitacji, utraty pracy, środków do życia itp.). Pacjent powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją uzyskaną ze szpitala, aby zweryfikować ewentualne rozbieżności pomiędzy tym jak był leczony, a jak to zostało zapisane. Zdarza się bowiem czasem fałszowanie dokumentacji medycznej. Dlatego ważne jest też, jeśli wersję zdarzeń pacjenta będą mogli potwierdzić świadkowie, np. jego rodzina lub ktoś bliski.

Jakie roszczenia przysługują osobie poszkodowanej na skutek wystąpienia błędu w sztuce lekarskiej?

odszkodowania medyczneOdszkodowanie za błąd medyczny obejmuje zadośćuczynienie za krzywdę, czyli za ból i cierpienie oraz odszkodowanie za wszelkie koszty poniesione na skutek nieprawidłowo udzielonych świadczeń medycznych i lekarskich lub utracone korzyści wskutek złego leczenia i upadku na zdrowiu.

Pacjent poszkodowany na skutek wystąpienia błędu medycznego może domagać się od szpitala lub personelu medycznego (lekarzy, położnych, pielęgniarek) następujących roszczeń:

1. Odszkodowanie za błąd medyczny – rekompensuje rzeczywiste straty i koszty poniesione przez osobę poszkodowaną lub osobę bliską w przypadku śmierci w wyniku błędu medycznego. Między innymi koszty leczenia, leków, dojazdów związanych z leczeniem, koszty leków, rehabilitacji, konsultacji lekarskich i innych wydatków poniesionych na skutek zaistniałej sytuacji.
2. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jednorazowe świadczenie, którego wysokość może się różnić w zależności od okoliczności wystąpienia błędu medycznego. Ma ono zrekompensować straty, krzywdy, ból itp. czynniki zaistniałe w wyniku błędu. Jest ono ustalane indywidualnie, w odniesieniu do konkretnej sytuacji.
3. Zapłaty z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia – aby otrzymać takie świadczenie należy przedstawić oraz udowodnić potrzebę wykonania zabiegu, zakupu sprzętu medycznego lub przeprowadzenia danej procedury medycznej.
4. Renty na zwiększone potrzeby – świadczenie wypłacane wielokrotnie (okresowo), przeznaczone na określony koszt jaki osoba poszkodowana musi regularnie ponosić na skutek błędu medycznego. Na przykład: leki, rehabilitację, opatrunki, opiekę osoby trzeciej, itp.)
5. Renty z tytułu utraty widoków na przyszłość, utraty zdolności do pracy – świadczenie wypłacane z powodu utraty możliwości pracy zawodowej lub rozwoju/awansu, na skutek wystąpienia błędu medycznego.
6. Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość, gdy na skutek błędu medycznego pacjent jest w takim stanie, że trudno na dzień wydania wyroku ocenić, czy jego stan w przyszłości się nie pogorszy.
7. Odsetki – od żądanych w pozwie kwot.

Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej

Przypadki błędów lekarskich są najczęściej bardzo skomplikowanymi sprawami. Aby osoba poszkodowana mogła dochodzić wypłaty odszkodowania za błąd medyczny (uznany prawnie), muszą zaistnieć poszczególne fakty:

 – działanie lub zaniechanie działań osoby odpowiedzialnej za wystąpienie błędu medycznego musi być niezgodne z powszechnie znanymi zasadami medycyny.

– na skutek tego działania musi zaistnieć szkoda u pacjenta w postaci: uszczerbku na zdrowiu, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub innego naruszenia stanu zdrowia lub jego rozwoju.

 – konieczne jest udowodnienie związku pomiędzy zaistniałym pogorszeniem się stanu zdrowia, a działaniem osoby odpowiedzialnej za stan pacjenta.

– osobie odpowiedzialnej za stan pacjenta można przypisać winę umyślną lub winę nieumyślną.

Od kogo należą się odszkodowania za błędy medyczne?

Odszkodowania za błąd medyczny dochodzi się od placówki medycznej, najczęściej szpitala ( odszkodowanie od szpitala za śmierć ) lub osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za wystąpienie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta. Zdarza się, że odpowiedzialność za wypłatę pieniędzy w tego typu sytuacjach przechodzi w całości lub części na ubezpieczyciela placówki medycznej lub lekarza. Wówczas ubezpieczyciel staje się jednym z pozwanych. Pamiętajmy jednak, że zarówno placówki medyczne jak i ubezpieczyciele są organizacjami bardzo doświadczonymi w tego typu sprawach i niechętnie wypłacają wszelkie odszkodowania czy kwoty bezsporne i zawsze posiadają pełnomocników w sądzie.

Jakie są terminy przedawnienie w sprawach o odszkodowanie za błąd medyczny?

odszkodowanie za błąd medycznyZgodnie z artykułem 442(1) par. 3 Kodeksu Cywilnego, roszczenie o naprawienie szkody wynikającej z błędu medycznego przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli działanie lekarza stanowiło jednocześnie przestępstwo to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Co w przypadku osób małoletnich? W sprawach dotyczących błędów medycznych popełnionych wobec dzieci, zgodnie z prawem cywilnym, roszczenia nie mogą przedawnić się wcześniej niż z upływem lat dwóch od daty uzyskania przez nie pełnoletności.

Dlaczego warto skorzystać z usług prawnych z zakresu dochodzenia roszczeń za błąd medyczny?

Sprawy dotyczące wystąpienia błędu medycznego lub błędu w sztuce lekarskiej są bardzo skomplikowane i wymagają znajomości szeregu różnych przepisów prawnych, ustaw, rekomendacji towarzystw medycznych itp. Osoby niedoświadczone w kwestii tego typu roszczeń, niestety bardzo często przegrywają z firmami ubezpieczeniowymi, lekarzami, szpitalami ponieważ nie znają swoich praw. Niestety system często działa na niekorzyść pacjenta, a powyższe instytucje niejednokrotnie korzystają z kruczków prawnych lub luk w przepisach. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników oraz pracowników naszej kancelarii, którzy każdym tego typu przypadkiem zajmują się z największym zaangażowaniem i troską o klienta.

Jak zamówić usługę prawną dochodzenia roszczeń za błąd medyczny?

Więcej informacji dotyczących odszkodowania za błędy medyczne oraz wszelkich kwestii związanych z formalnym przebiegiem dochodzenia rekompensaty dowiesz się kontaktując się bezpośrednio z naszymi pracownikami oraz wyspecjalizowanymi w takich sprawach prawnikami medycznymi. Możliwie jak najszybciej oceniamy każdą, nawet najtrudniejszą sprawę oraz oceniamy szanse na uzyskanie rekompensaty za błąd medyczny. Pomagamy również uzyskać odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu. Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszej fachowej pomocy prawnej , dołożymy wszelkich starań aby wywalczyć dla Państwa jak najwyższe odszkodowanie. Przypadkami różnych błędów w sztuce lekarskiej zajmujemy się od lat i działamy na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami już dziś! Znajdziesz nas:

Zadzwoń, najpierw porozmawiajmy – wszystko wyjaśnimy

Odszkodowania medyczne.

Dzwoń pod numer 604 432 333 lub 530 291 291. Jeśli nikt nie odbiera, to znaczy, że jesteśmy na sali sądowej, walcząc o sprawiedliwość, wtedy pozostaje numer 536 007 001.

Można też do nas napisać na adres kancelaria@lazer-hudziak.pl

lub spotkać się z nami w kancelarii w Warszawie