fbpx

Upadłość konsumencka kancelaria Warszawa

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Możemy Ci pomóc!

Upadłość konsumencka kancelaria Warszawa

Bankructwo konsumenckie to dla wielu osób jedyna szansa na skuteczne pozbycie się długów. Od 2020 roku ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się jeszcze łatwiejsze.

Czym jest i kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Osoby, które borykają się z problemem nadmiernego zadłużenia i nie są w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań, a nie prowadzą działalności gospodarczej (można zamkną działalność) mogą ogłosić upadłość konsumencką.

Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Potrzebujesz pomocy, porady, konsultacji? Zadzwoń 601 911 422

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka ma na celu przede wszystkim oddłużenie konsumenta, który popadł w niewypłacalność, a także windykację należności z posiadanego przez niego majątku. Aby rozpocząć postępowanie upadłościowe, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku potwierdzającego niewypłacalność wraz z załącznikami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. oraz należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 30 zł. Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.

Podstawowym powodem, dla którego sąd w stosownym postępowaniu ogłasza bankructwo konsumenckie, jest niewypłacalność dłużnika. Oznacza to, że osoba zadłużona nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Ustawa nie określa, jakie długi obejmuje upadłość konsumencka, jednak w praktyce zazwyczaj chodzi głównie o zobowiązania wobec banków i innych instytucji finansowych, dostawców usług czy osób prywatnych.

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy
  Wniosek o upadłość konsumencką

  Aby mieć całkowitą pewność, że wniosek o upadłość konsumencką pozbawiony jest wad formalnych i błędów, warto skorzystać z fachowej pomocy prawnika, zajmującego się upadłością konsumencką, który pomoże go prawidłowo sporządzić. Sąd dokonuje weryfikacji wniosku i jeśli uzna, że dokumentacja nie zawiera uchybień, a dłużnik rzeczywiście jest bankrutem, to ogłasza wobec niego upadłość konsumencką.  

  Po wydaniu decyzji o upadłości, sąd wyznacza syndyka upadłościowego, który sprawdza listę wierzycieli i dokonuje sprzedaży majątku dłużnika, likwidując w ten sposób jego majątek. Następnie sąd wydaje orzeczenie o planie spłaty długów. Syndyk nie ma prawa zająć tych składników mienia, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania osoby zadłużonej czy wykonywania przez niego pracy.

  Upadłość konsumencka prowadzi do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Wnioskodawca w postępowaniu upadłościowym zobowiązany jest do przestrzegania postanowienia sądu oraz jego realizowania, a także do udzielania odpowiednim organom niezbędnych informacji. Postępowanie o upadłość konsumencką trwa zazwyczaj od roku do nawet pięciu lat od złożenia wniosku sądowego.

  Jak ogłosić upadłość konsumencką?

  O bankructwo konsumenckie mogą się starać osoby, które z różnych powodów podpadły w zadłużenie i nie są w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań. Niewypłacalny dłużnik musi udowodnić, że jego sytuacja majątkowa jest na tyle niekorzystna, że nie ma szans na jej poprawę w najbliższym czasie.

  Warto tutaj zastanowić się, kogo można uznać za osobę niewypłacalną. Przyjmuje się, że do takiej sytuacji dochodzi wtedy, kiedy miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby pokryć wydatki związane z utrzymaniem oraz spłatą długów. Co istotne, upadłość konsumencką można ogłosić więcej niż raz w życiu. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż 10 lat od ogłoszenia poprzedniej upadłości.

  Największe szanse na ogłoszenie upadłości osoby fizycznej przez sąd mają jednak ci dłużnicy, którzy po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu oddłużeniowym. Warto też wiedzieć, że jeśli już w toku postępowania sąd uzna, że przyczyną niewypłacalności były celowe działania dłużnika, to sąd może odmówić zatwierdzenia planu spłaty wierzycieli, a więc także ogłoszenia upadłości. Zgodnie z ustawą “prawo upadłościowe“, upadłość konsumencką mogły ogłosić jedynie osoby, które osiągnęły niewypłacalność na skutek inny niż rażące, umyślne i przewidywalne działania, nie prowadziły świadomych działań na szkodę swoich wierzycieli,  a także nie udzielały nieprawdziwych informacji we wcześniejszych postępowaniach upadłościowych. Przesłanki ogłoszenia upadłości osoby fizycznej zmieniła jednak nowelizacja ustawy z 24 marca 2020 roku.

  Upadłość konsumencka 2021

  24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego, czy łatwiej jest ogłosić upadłość konsumencką?

  Nowelizacja ustawy miała na celu przede wszystkim skrócenie czasu trwania postępowań upadłościowych konsumentów. Brak konieczności ustalania przyczyny niewypłacalności ma spowodować, że cały proces będzie trwać znacznie krócej niż dotychczas. Wydłużony ma za to zostać okres realizacji ustalonego przez syndyka planu zaspokojenia wierzycieli. Do tej pory oddłużanie mogło trwać do 36 miesięcy. Według nowych przepisów, jeśli dłużnik przyczynił się do wzrostu zadłużenia swoją postawą lub doprowadził do zadłużenia z premedytacją to plan spłaty może zostać rozłożony nawet na 7 lat.

  Kolejna zmiana to utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych, który ma ułatwić i przyspieszyć prowadzenie postępowań upadłościowych osób fizycznych. Konsekwencje nowelizacji odczują również wierzyciele. Osoba zadłużona zyskała możliwość wnioskowania o zawarcie ugody z wierzycielem. W takim przypadku nie trzeba już składać wniosku sądowego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto też pamiętać, że od 1 lipca 2021 roku postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w systemie teleinformatycznym, a więc wniosek o upadłość konsumencką będzie można złożyć także przez internet.

  Nowe przepisy znacznie poszerzyły grono osób, które mogą ogłosić bankructwo konsumenckie, a także uprościły zasady ogłoszenia upadłości. Dzięki temu łatwiej można uporać się z długami w sytuacji, gdy nie ma się pieniędzy np. na spłacanie rat pożyczki lub kredytu. Wniosek o upadłość konsumencką mogą teraz złożyć także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

  Jak ogłosić upadłość konsumencką 2021?

  Liberalizacja przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, czy możliwe jest całkowite oddłużenie konsumenta?

  W zakresie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nowe przepisy zdecydowanie liberalizują przesłanki uwzględnienia wniosku dłużnika. W dotychczasowym stanie prawnym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie wystarczył sam fakt niewypłacalności dłużnika. Sąd miał obowiązek badać jednocześnie negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości, określone w art. 4914 ustawy „prawo upadłościowe”, a w razie ich stwierdzenia odmawiał ogłoszenia upadłości. Do negatywnych przesłanek można np. zaliczyć sytuację, kiedy zadłużenie powstało na skutek tzw. rażącego niedbalstwa.

  W przeszłości zdarzało się, że sam fakt zaciągnięcia zobowiązania, sąd traktował jako umyślne i niegospodarne działanie. Przekreślało to szanse dłużnika na pozytywne orzeczenie. Według przepisów obowiązujących od 24 marca 2020 r. sąd na etapie ogłaszania upadłości konsumenta będzie badał wyłącznie przesłankę w postaci niewypłacalności dłużnika, czyli braku możliwości wywiązania się ze zobowiązań finansowych. Nie ma już znaczenia przyczyna niewypłacalności. Na podstawie znowelizowanych przepisów postępowanie upadłościowe wobec konsumenta może toczyć się według zasad ogólnych albo w trybie uproszczonym.

  W obu trybach wierzytelności zgłaszane są bezpośrednio do syndyka, co stanowi zasadniczą zmianę w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Tryb uproszczony upadłości osoby fizycznej można zastosować, gdy dłużnik w ogóle nie ma majątku albo gdy majątek nadaje się do szybkiej likwidacji. W postępowaniu uproszczonym to syndyk samodzielnie decyduje o sposobie likwidacji majątku bankruta, chyba że chodzi o składniki majątku przekraczające określoną wartość. Wtedy konieczne jest zawiadomienie wierzycieli i sądu o sposobach ich likwidacji.

  Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

  W trybie uproszczonym postępowania upadłościowego wobec konsumenta, okres od dnia ogłoszenia upadłości do dnia ustalenia planu spłaty wierzycieli nie powinien trwać dłużej niż sześć miesięcy. Czas przekraczający ten okres zalicza się do okresu spłaty wierzycieli. W konsekwencji jeżeli plan spłaty nie zostanie ustalony w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia upadłości, to przewlekłość ta nie spowoduje przedłużenia czasu trwania całego postępowania. Takie rozwiązanie jest korzystne dla upadłego, który nie ponosi negatywnych skutków wydłużenia okresu likwidacji swojego majątku.

  Upadłość konsumencka bez majątku

  Warto wiedzieć, że postępowanie może przebiec o wiele szybciej bez realizacji planu spłaty, np. gdy sąd umorzy zobowiązania dłużnika, jeśli jego sytuacja jest ciężka i uniemożliwia dokonywania spłat. Może się zdarzyć tak, że przez całkowity brak jakiegokolwiek majątku, wszystkie zobowiązania dłużnika zostaną umorzone.

  Upadłość konsumencka konsekwencje

  Jeśli sąd orzeknie upadłość, majątek dłużnika zostanie zaliczony na poczet tzw. masy upadłościowej, z której następuje zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Odbywa się ono według ustalonego wcześniej planu spłaty. W skład masy upadłości wchodzą również dochody z pracy lub prowadzonej przez upadłego dłużnika działalności gospodarczej. Wyjątkiem są te składniki majątku, które służą do zaspokojenia podstawowych potrzeb konsumenta.

  Syndyk po dokonaniu inwentaryzacji majątku przystępuje do jego sprzedaży. Stwierdzony na tym etapie całkowity brak majątku skutkuje najczęściej umorzeniem postępowania i oddłużeniem konsumenta. Ogłoszenie upadłości w praktyce uniemożliwia zawieranie umów kupna-sprzedaży poza drobnymi zakupami i czynnościami życia codziennego. Nie jest możliwe również zaciąganie nowych zobowiązań np. wzięcie kredytu. Konsument nie może też już swobodnie gospodarować swoim mieniem ani częścią wynagrodzenia. Upadłość konsumencka to jednak szansa na uwolnienie się od długów.

  Ogłoszona upadłość wstrzymuje bieg innych wytoczonych przeciwko dłużnikowi postępowań sądowych, a także wstrzymuje windykacje i postępowania egzekucyjne. Jeśli upadły nie posiada majątku to koszty postępowania upadłościowego zostaną tymczasowo pokryte ze środków Skarbu Państwa, a następnie zwrócone w ramach planu spłaty lub umarzane. To, kiedy opłaca się upadłość konsumencka i co dalej może stać się po jej ogłoszeniu przez sąd, zależy od konkretnej sytuacji dłużnika. Większość osób składających wniosek liczy na umorzenie długów. W praktyce jest to możliwe jedynie wtedy, gdy dłużnik nie ma żadnego majątku i jest trwale niezdolny do jakiejkolwiek spłaty zadłużenia np. wskutek wypadku lub poważnej choroby.

  Upadłość konsumencka kancelaria Warszawa

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika?

  Postępowanie upadłościowe to często żmudny i długi proces, a prawidłowo sporządzony wniosek o upadłość zwiększa szanse na jego pomyślne przeprowadzenie. Dlatego warto skorzystać z pomocy kancelarii restrukturyzacyjnej Lazer & Hudziak, która specjalizuje się w upadłościach konsumenckich. Każda sprawa jest indywidualna i sposób jej prowadzenia zależy od sytuacji konkretnego klienta. Korzystając z doświadczenia prawników dużo łatwiej będzie skutecznie zrestrukturyzować swoje długi, doprowadzić do ich umorzenia lub rozłożenia na raty i w efekcie pozbyć się całego ciężaru związanego z zadłużeniem.

  Kancelaria Lazer & Hudziak, prawnik upadłość konsumencka przeprowadzi Cię przez całe postępowanie upadłościowe, zapewni bezpieczeństwo całej procedury. Doświadczeni prawnicy przeanalizują Twoją sytuację i zdolność upadłościową. Będziesz miał możliwość zapoznania się z przebiegiem całego postępowania oraz zyskasz ochronę przed wierzycielami, a także pomoc przy zabezpieczeniu składników majątku.

  Upadłość konsumencka kancelaria

  Reprezentujemy klientów w zakresie upadłości konsumenckiej przed sądami na terenie Warszawy oraz całego kraju. Dodatkowo prawnicy od upadłości konsumenckiej w kancelarii Lazer & Hudziak wesprą Cię na każdym etapie postępowania i będą na bieżąco reagować na różne nieprzewidziane sytuacje czy problemy, które mogą pojawić się podczas toczącego się postępowania upadłościowego. Dużą pomocą będzie też przygotowanie przez prawnika wszystkich niezbędnych dokumentów sądowych np. wniosku o ogłoszenie upadłości, a także reprezentacja przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

  Jak ogłosić upadłość konsumencką? Potrzebujesz porady? Zadzwoń 601 911 422

  Upadłość konsumencka kancelaria Warszawa

  ul. Pańska 98/105, 00-837 Warszawa tel.601 911 422