fbpx

Kancelaria restrukturyzacyjna Warszawa

Kancelaria prawa upadłościowego

Kancelaria restrukturyzacyjna

Kancelaria restrukturyzacyjna (restrukturyzacja kancelaria) kompleksowo zajmuje się sprawami związanymi z restrukturyzacją oraz upadłością przedsiębiorcy, reprezentując zarówno dłużnika, jak i wierzycieli. Pomagamy w takim przeprowadzeniu postępowania upadłościowego, które w jak najwyższym stopniu zabezpieczy Klienta: zarówno gdy konieczna jest do tego likwidacja majątku upadłego, jak i wtedy, gdy najskuteczniejszym rozwiązaniem okaże się upadłość z możliwością zawarcia układu. Dbamy o możliwie sprawny przebieg całego postępowania na każdym jego etapie.

Szukasz pomocy skutecznej kancelarii restrukturyzacyjnej, aby ratować swój biznes?

Zadzwoń 605 857 179

Kancelaria prawa upadłościowego szczególnie intensywnie zajmuje się reprezentacją i doradztwem w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego oraz restrukturyzacji.  Obszar tej praktyki obejmuje przede wszystkim:

 • obsługę dłużnika ubiegającego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości; w tym również upadłość konsumencką, w szczególności byłych przedsiębiorców lub członków zarządów spółek
 • obsługę upadłego w postępowaniu upadłościowym, w szczególności w postępowaniu z możliwością zawarcia układu: przygotowanie propozycji układowych waz z propozycjami ich finansowania, obejmujących również konwersję wierzytelności na udziały lub akcje, obsługę procesu zawierania układu na Zgromadzeniu Wierzycieli, zatwierdzenia układu przed Sądem upadłościowym
 • obsługę prawną wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, jak obsługę wierzyciela po ogłoszeniu upadłości w postaci: zgłoszenia wierzytelności, składania wniosków o wyłączenie z masy, reprezentowania wierzyciela w Radzie Wierzycieli.
 • obsługę innych podmiotów zainteresowanych uczestniczących w postępowaniu upadłościowym, tj. syndyków, nadzorców sądowych, inwestorów
 • restrukturyzację zadłużeniaw postaci zawarcia układu z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, negocjacje i zawieranie układów/ugód pozasądowych, układów ratalnych z ZUS, US, innymi wierzycielami publicznoprawnymi
 • reprezentację w postępowaniach sądowych w zakresie odpowiedzialności członków zarządów za zobowiązania spółek (z art. 299 Kodeksu spółek handlowych)
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych lub sądowoadministracyjnych w zakresie odpowiedzialności członków zarządów za zaległości podatkowe (art. 116 Ordynacji podatkowej)
 • reprezentację w postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 Prawa upadłościowego)
 • reprezentację w postępowaniach karnych z tytułu nie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie (art. 586 Kodeksu spółek handlowych).

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy
  Etap przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości

  Nasze usługi dla dłużnika w postępowaniach przedsiębiorców i spółek obejmują w szczególności:

  • ocenę czy zaistniały przesłanki do ogłoszenia upadłości wraz z analizą ryzyka odpowiedzialności członków zarządu m. in. na podstawie art. 299 ksh czy art. 116
  • pomoc i doradztwo w przygotowaniu dokumentacji do wniosku o ogłoszenie upadłości
  • analizę zabezpieczeń osobistych i rzeczowych dokonanych na majątku dłużnika w kontekście ogłoszenia upadłości
  • analizę i ocenę czynności prawnych dokonanych przez przedsiębiorcę przed ogłoszeniem upadłości pod kątem możliwości ich zaskarżenia przez syndyka po ogłoszeniu upadłości
  • analizę wpływu ogłoszenia upadłości na sytuację prawną innych podmiotów odpowiadających za długi, w szczególności współdłużników, poręczycieli, osoby odpowiadające rzeczowo za zobowiązania dłużnika
  • analizę wpływu ogłoszenia upadłości na sytuację prawną podmiotów powiązanych np. spółek i podmiotów zależnych od dłużnika
  • ocenę wpływu ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe, egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przeciwko dłużnikowi
  • analizę wpływu ogłoszenia upadłości na stosunki obligacyjne wiążące dłużnika z innymi podmiotami
  • przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z załącznikami

  Etap postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości

  • zastępstwo procesowe na posiedzeniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości
  • reprezentację w kontaktach z tymczasowym nadzorcą sądowym oraz wsparcie merytoryczne w przygotowaniu dokumentacji mającej na celu sporządzenie sprawozdania TNS obejmującego m. in. informacje na temat stanu finansowego dłużnika, rodzaju i wartości jego majątku oraz przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego
  • analizę i wsparcie w wykonywaniu przez dłużnika czynności zwykłego zarządu
  • pomoc prawną w przygotowywaniu wniosków o uprzednie lub następcze wyrażenie zgody na wykonanie czynności przekraczających zwykły zarząd
  • sporządzenie wniosku o zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikowi lub uchylenie zajęć dokonanych przez komornika
  • złożenie wniosków o zastosowanie przez sąd innych sposobów zabezpieczenia
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu zażaleniowym

  Etap właściwego postępowania upadłościowego

  • zastępstwo przedstawiciela upadłego w kontaktach z sędzią komisarzem, sądem, syndykiem
  • przygotowanie oświadczenia przedstawiciela upadłego dla sędziego komisarza o wydaniu syndykowi majątku, dokumentów oraz rozliczeń, w szczególności ksiąg rachunkowych, innych ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych i korespondencji
  • wsparcie prawne przedstawiciela upadłego w udzielaniu informacji i wyjaśnień syndykowi dotyczących majątku dłużnika
  • analizę zgłoszeń wierzytelności i przygotowanie dla przedstawiciela upadłego projektu oświadczenia co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności
  • sporządzanie sprzeciwów dla przedstawiciela upadłego co do uznania wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności oraz reprezentacja we właściwym postępowaniu
  • reprezentację w postępowaniach o wyłączenie z masy upadłości
  • przygotowanie i złożenie zarzutów na opis i oszacowanie złożone do akt postępowania przez syndyka
  • weryfikacja poprawności złożonego przez syndyka spisu inwentarza oraz wycen majątku wchodzącego w skład masy upadłości
  • wsparcie przedstawiciela upadłego w toku likwidacji masy upadłości przez syndyka
  • sporządzanie wniosków do sędziego komisarza w celu podjęcia czynności nadzorczych nad działaniami syndyka
  • składanie zarzutów do planu podziału oraz innych środków zaskarżenia w toku postępowania upadłościowego

  Dla wierzycieli – kancelaria prawa upadłościowego

  Wierzyciele realizując swoje uprawnienia przeciwko dłużnikowi w ramach zwykłych czynności windykacyjnych, w tym w ramach tradycyjnych postępowań egzekucyjnych napotykają często na liczne problemy utrudniające, a czasem wręcz uniemożliwiające przeprowadzenie skutecznej egzekucji i odzyskanie swoich środków.

  Często zdarza się, iż dłużnik choć nie kwestionuje istnienia wierzytelności, to jednak unika jej spłaty. W trakcie postępowań egzekucyjnych dość częstą praktyką jest przedłużanie przez dłużników postępowań do kilku, a w skrajnych wypadkach do kilkunastu lat! Normą jest naprzemienne odwoływanie zarządu podczas postępowania egzekucyjnego, składanie wniosków o ustanowienie kuratora i ponowne powoływanie zarządu, składanie przez dłużnika skarg na każdą czynność komornika, wytaczanie mniej lub bardziej uzasadnionych powództw przeciwegzekucyjnych lub powodowanie przez dłużnika składanie powództw przez osoby trzecie o wyłączenie mienia spod egzekucji. Dłużnicy ratując swoją sytuację składają wnioski o wyłączenie komornika czy wyłączenie sędziego. Zaskarżenie przez dłużnika przybicia udzielonego przez sąd wydłuża postępowanie egzekucyjne o kilka lub kilkanaście miesięcy. Kolejny niemal rok wierzyciel może stracić po zaskarżeniu przez dłużnika postanowienia o przysądzeniu.

  Wyżej opisane problemy mogą być z powodzeniem pokonane w przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika i zlecenie poprowadzenia całej sprawy o ogłoszenie upadłości wykwalifikowanemu doradcy restrukturyzacyjnemu.

  Po ogłoszeniu upadłości, wierzyciele w ramach rady wierzycieli korzystając ze swoich uprawnień mogą podjąć wiążącą sąd uchwałę, na podstawie której zobowiążą sąd do powierzenia prowadzenia postępowania upadłościowego sprawnemu, zaufanemu syndykowi.

  W ramach działań podejmowanych w naszej kancelarii zapewniamy wierzycielom pełne wsparcie prawne począwszy od wstępnej analizy sprawy aż po uzyskanie środków w ramach realizacji przez syndyka planu podziału.

  Kancelaria prawa upadłościowego – usługi dla wierzycieli obejmują

  • reprezentację w postępowaniu upadłościowym i zastępstwo procesowe przed sędzią komisarzem, sądem upadłościowym oraz syndykiem
  • analizę stanu faktycznego i prawnego wierzytelności i jej zgłoszenie sędziemu komisarzowi
  • analizę dopuszczalności złożenia oświadczenia o potrąceniu w toku postępowania upadłościowego
  • obronę w procesie wytoczonym przez syndyka po odmowie uznania oświadczenia o potrąceniu zawartego w zgłoszeniu wierzytelności
  • analizę wpływu ogłoszenia upadłości na umowy jakie wiążą wierzyciela z upadłym i składanie stosownych wniosków do syndyka lub sędziego komisarza mających na celu możliwie najpełniejszą ochronę interesu wierzycieli

  Przyjaciele kancelarii