fbpx

Kancelaria prawo administracyjne Warszawa

Adwokat prawo administracyjne

Kancelaria prawo administracyjne Warszawa

Prawo administracyjne jest zbiorem przepisów regulujących relacje pomiędzy organami państwa, a obywatelami w zakresie nakładanych na nich praw i obowiązków. Jest też jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa, która w bardzo istotnym i szerokim zakresie ma wpływ na każdego z nas, albowiem dotyczy wielu codziennych aspektów naszego życia, jak chociażby kwestii możliwości budowy domu na danej nieruchomości, zarejestrowania faktu np. urodzenia, śmierci, czy konieczności segregacji odpadów.

→ Potrzebujesz porady z zakresu prawa administracyjnego lub pomocy w odwołaniu od decyzji administracyjnej? Zadzwoń 536 07 001

Prawnik administracyjny

Kancelaria Lazer & Hudziak gwarantuje Klientom profesjonalną obsługę oraz ochronę i realizację ich uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej, zarówno samorządu terytorialnego, administracji rządowej, jak i innymi organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi.

Nasi adwokaci i radcowie prawni specjalizujący się w prawie administracyjnym są doskonale przygotowani do zapewnienia profesjonalnej obsługi prawnej, gdyż od wielu lat świadczą pomoc prawną w tym zakresie.

Adwokat prawo administracyjne

Doradzamy oraz reprezentujemy Klientów w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej, jak również przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy
  Kancelaria prawo administracyjne

  Świadczona przez kancelarię Lazer & Hudziak pomoc prawna obejmuje reprezentację we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej, w tym w szczególności:

  • doradzamy, sporządzamy i składamy wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych
  • sporządzamy i składamy odwołania od decyzji administracyjnej oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych (odwołanie od decyzji administracyjnej)
  • sporządzamy i składamy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych
  • sporządzamy i składamy wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz agendami państwowymi
  • sporządzamy i składamy skargi oraz skargi nadzwyczajne oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • przygotowujemy wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami I i II instancji, w tym szczególności przed organami samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, powiatowymi i wojewódzkimi inspektoratami nadzoru budowlanego, wojewódzkimi inspekcjami ochrony środowiska i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska czy Komisją Nadzoru Finansowego
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach nadzwyczajnych przed w/w organami, w tym w zakresie wznowienia postępowania i stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych
  • reprezentujemy klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, a także Urzędem Patentowym
  • reprezentujemy klientów przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • zaskarżamy uchwał jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych wydawanych przez terenowe organy administracji rządowej
  • doradzamy i sporządzamy porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjne
  • występujemy o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej
  • dokonujemy w imieniu klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień
  • pozyskujemy w imieniu klientów niezbędne zaświadczenia z urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz urzędów skarbowych

  Adwokat od spraw administracyjnych

  Dla administracji publicznej:

  • doradzamy we wszelkich administracyjno-prawnych aspektach ich właściwości i działalności
  • sporządzamy audyty i specjalistyczne opinie prawne
  • przygotowujemy, sporządzamy i opiniujemy projekty uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej,
  • uczestniczymy w posiedzeniach organów administracji publicznej i świadczymy doradztwo prawne w zakresie ich bieżącej obsługi, w tym doradztwo w zakresie procesu uchwałodawczego
  • prowadzimy szkolenia dla pracowników jednostek administracji publicznej obejmujące
   w szczególności zagadnienia z zakresu: postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, dostępu do informacji publicznej.

  Kancelaria prawo administracyjne – masz pytania lub potrzebujesz porady? Odwołanie od decyzji administracyjnej – potrzebujesz pomocy? Wyślij zgłoszenie lub zadzwoń 536 007 001

  Przyjaciele kancelarii